Menu

Vedtægter

Vedtægter for AaB´s Dameklub

 

 

  • 1.

Klubbens navn: AaB´s Dameklub.

 

  • 2.

 

Som medlem kan optages enhver med interesse og tilknytning til AaB af 1885.

 

  • 3.

 

Klubbens formål er at opbygge og støtte kammeratskabet mellem AaB´s damer.

 

  • 4

 

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer:

 

Formand

Kasserer/sekretær

3 bestyrelsesmedlemmer

 

Der afholdes generalforsamling en gang årlig i oktober måned..

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med 8 dages varsel.

Kasserer/sekretær samt et bestyrelsesmedlem afgår samtidig.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår året efter. Genvalg kan finde sted.

Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen.

 

  • 5.

 

Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer

 

  • 6.

 

På generalforsamlingen aflægger formand og kasserer beretning om klubbens virksomhed.

 

  • 7.

 

Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

 

  • 8.

 

Vedtagelse til opløsning af klubben skal ske på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Klubbens evt. midler skal overgå til AaB af 1885.

 

 

Dameklubben blev stiftet den 18. marts 1957

Vedtægten revideret marts 2019