Menu

Vedtægter

Vedtægter for AaB´s Dameklub

§ 1.

Klubbens navn: AaB´s Dameklub.

§ 2.

Som medlem kan optages enhver med interesse/tilknytning til AaB af 1885.

§ 3.

Klubbens formål er at opbygge og støtte kammeratskabet mellem AaB´s damer.

§ 4

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer:

Formand

Kasserer/sekretær

3 bestyrelsesmedlemmer

Der afholdes generalforsamling en gang årlig i oktober måned..

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med 8 dages varsel.

Kasserer/sekretær samt et bestyrelsesmedlem afgår samtidig.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår året efter. Genvalg kan finde sted.

Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen.

§ 5.

Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer

§ 6.

På generalforsamlingen aflægger formand og kasserer beretning om klubbens virksomhed.

§ 7.

Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 8.

Vedtagelse til opløsning af klubben skal ske på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.

Klubbens evt. midler skal overgå til AaB af 1885.

Vedtægten revideret oktober 1993